شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان | Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
برای مقام مسئول، کدام یک آفت بزرگ تری است؟
دروغ یا عدم صداقت
81.79%

داشتن مشاوران ضعیف
5.59%

تعصب حزبی و جناحی
12.62%