شیعه نیوز | اخبار شیعیان جهان |Shia News Agency

آرشیو نظرسنجی
در 3 دهه اخیر در راه گسترش کدام یک همت بیشتری شده است ؟
ترویج موسیقی
73.54%

ترویج مبانی اعتقادی شیعه
26.46%

تعداد کل آراء : ۲۴۰۷