l Shia News Agency l خبرگزاری شیعیان l شیعه نیوز

آرشیو نظرسنجی
کدامیک از روشهای زیر باعث ترویج حجاب می شود ؟
1. برخورد قهر آمیز با بدحجابی
7.06%

2. ترویج فرهنگ حجاب در جامعه
35.66%

3. ریشه یابی و برخورد با علل بد حجابی
57.28%

تعداد کل آراء : ۱۰۳۹۶