آرشیو نظرسنجی
رقابت کاندیداها را چگونه ارزیابی میکنید؟
سالم
23.63%
ناسالم
76.37%