آرشیو نظرسنجی
کدامیک از روشهای زیر باعث ترویج حجاب می شود ؟
1. برخورد قهر آمیز با بدحجابی
7.06%
2. ترویج فرهنگ حجاب در جامعه
35.66%
3. ریشه یابی و برخورد با علل بد حجابی
57.28%
تعداد کل آراء : 10396