آرشیو نظرسنجی
کدامیک به ارزشهای شیعی - اسلامی توجه بیشتری خواهد داشت؟
مهدی کروبی
2.48%
محسن رضایی
8.58%
محمود احمدی نژاد
48.08%
میرحسین موسوی
40.86%
تعداد کل آراء : 443