آرشیو نظرسنجی
مسؤلینی که به نصایح حکیمانه مراجع معظم تقلید بی توجهی میکنند کدامیک از این دو گزینه هستند ؟
غافل
25.66%
اهل تغافل
74.34%
تعداد کل آراء : 1134