آرشیو نظرسنجی
سرنوشت بحرین چه خواهد شد ؟
سرکوبی معترضین و افزایش فشارها بر شیعیان
27.65%
تداوم اعتراضات و سرنگونی ال خلیفه
72.35%
تعداد کل آراء : 5421