آرشیو نظرسنجی
در 3 دهه اخیر در راه گسترش کدام یک همت بیشتری شده است ؟
ترویج موسیقی
73.54%
ترویج مبانی اعتقادی شیعه
26.46%
تعداد کل آراء : 2407