آرشیو نظرسنجی
دستگاه قضایی ایران در خصوص پیگیری پرونده امام موسی صدر روند قابل قبولی را داشته است؟
اری
10.32%
خیر
89.68%
تعداد کل آراء : 2598