۰

جزئیات حداقل و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد

با تصویب هیئت وزیران، میزان ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1391 تعیین شد. با تصویب هیئت و زیران ، میزان ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1391 تعیین شد.
کد خبر: ۳۶۸۵۳
۱۲:۰۰ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ايسنا، هیئت وزیران به استناد ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری ،میزان ضریب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را مشخص کرد.

میزان ضریب افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها

ضریب حقوق سال 1391 اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهار صد و شصت ریال و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1391 را به میزان هشتصد و پنج (805) ریال تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای سال 1391 به میزان هشتصد و پنج (805) ریال تعیین می شود.

بازنشستگان و وظیفه بگیران

براین اساس، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1391 به میزان پانزده درصد نسبت به سال 1390 افزایش می یابد.

سقف افزایش حقوق کارمندان

براساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند 95 ماده واحده قانون بودجه 1391 کل کشور پانزده درصد تعیین می شود.

همچنین، عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1391 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می شود.

پاداش

طبق این مصوبه، پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1391 کل کشور) برای امسال حداکثر یک ماه حقوق و مزایایی مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب تعیین می شود.

پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاههای اجرایی موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای امسال با پیشنهاد مجمع عمومی ذیربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین)

براین اساس، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 12 این تصویب نامه در سال 1391 به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران

طبق این مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال تعیین می شود.

حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

براساس این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1391 به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

همچنین ، پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد. پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان

براین اساس، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.

تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور

طبق این مصوبه، فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد.

سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.

همچنین، تمدید قراردادهای قبلی کارکنان قراردادی مجاز است.

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین

براین اساس، پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دستورالعملی که با رعایت سقف اعتبارات مصوب به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می رسد، مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور ابلاغ کرده است.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: