۰

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر با نابودی کسب و کارهای اینترنتی

روزنامه های اقتصادی چاپ امروز به موضوع نابودی کسب و کارهای اینترنتی و خط فقر ورود کرده اند.
کد خبر: ۲۷۴۸۵۶
۱۵:۴۱ - ۳۰ آبان ۱۴۰۱

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه های اقتصادی امروز به تاثیر فیلتر ادامه دار اینترنت و تاثیر آن بر معیشت خانواده , رواج دستفروشی و افزایش تعداد خانوارهایی که در سال اخیر زیر خط فقر رفته اند پرداخته است که بشرح زیر است:

روزنامه آسیا نوشت: قطع ،کند شدن و فیلترینگ اینترنت و برخی از اپلیکیشن ها به ویژه در حوزه کسب و کار دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است که در کوتاه مدت و میان مدت خود را نشان می دهند. اگر این پیامد ها به درســتی تحلیل و پیگیری نشوند ،تاثیر غیر قابل انکاری بر افراد، خانواده ها و گروه های اجتماعی خواهند داشت. با توجه به آزادی نســبی فعالیت در فضای مجازی در حوزه کســب و کار به ویژه کسب و کارهای خرد و خانگی در چند سال اخیر،بسیاری از افراد و خانواده ها به ویژه زنان ،در این حوزه فعال شده اند. فعالیت این افراد به ویژه زنان متمرکز بر تولیدات کوچک ،خانگی و خانوادگی و فروش آن در فضای اینترنت بوده است که با مانع جدی قطع و کندی اینترنت روبرو شده است . در این راستا ،رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی در رابطه با آسیب فیلترینگ و تاثیر آن بر آینده کسب وکارها می گوید: فروش کســب وکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است و کسب وکارهای بزرگ و متوسط هم که به صورت وسیع فعالیت می کنند، ۳۰ درصد کاهش فروش داشته اند. امروزه خرید اینترنتی با توجه به شــرایط فعلی که در این روزها در کشور اتفاق افتاد از رده خارج شده است. وضعیت اقتصادی مردم هم بغرنج شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است . انتظار دارد مسوولان کشور در خصوص بحث فیلترینگ و تاثیر آن بر کسب وکارهای اینترنتی به ویژه کسب وکارهای خرد با دقت بیشتری رفتار کنند.

چرا دستفروشی شغل رسمی شد؟

روزنامه آفتاب اقتصادی نوشت: یک فعال حــوزه کار تبدیل شــدن دستفروشی به شغل رسمی را در راستای آسان شدن شرایط کسب و کار در جامعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر توان خرید مغازه و پرداخت اجاره های سنگین وجود ندارد و افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمتریــن هزینــه و بیشــترین ســودآوری و درآمدزایی را برایشان داشته باشد. هادی ابوی درباره تبدیل شــدن دستفروشــی به شــغل رسمی در کشــور ابراز عقیده کرد و گفــت: معتقدم زمانی که فضای کســب و کار را ســخت می کنیم و دریافت مجوزها دشــوار می شــود، پدیده ای مثل دستفروشی رواج می یابد. در شرایط فعلی ایجاد اشتغال از هر منظر حایز اهمیت است و لذا این اقدام را در راستای تسهیل شرایط کسب و کار می دانم. وی افزود: سالهای سال است که بر ساماندهی پدیده دستفروشــی و دستفروشــان در کشور تاکیــد داریم و در این راســتا مکان هایی برای استقرار دستفروشان درنظر گرفته شده و جمعه بازارها و روزبازارها ایجاد شده است. ایــن فعال حــوزه کار ادامــه داد: به طور حتم دستفروشی و مشاغلی از این دست که بازارهای متعددی ایجاد می کند و علاوه بر درآمدزایی، زمینه عرضه کالاهای متنوع را فراهم می کند، هزینه کمتری بــرای افراد دارد. در حال حاضر ایجاد یک کســب و کار به قدری سخت است که اگر کســی بخواهد مغازه ای بخرد یا اجاره کند باید هر چه دارد برای این کار بگذارد و لذا چون توان خرید یا پرداخت اجاره های سنگین وجود ندارد افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین هزینه و بیشترین سودآوری و درآمد را برایشان داشته باشد.

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر

روزنامه روزگار نوشت: رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی ودرست برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می برد. غلام حســین شــافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمی تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد،اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سوال می کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور وبهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه گذاری های عظیم و دسترسی به فناوری های به روز است.وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره ساز است. وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه های گذشته با آن روبروبوده خالی از موارد فوق الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می کند.شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته اند.


آثار اقتصادی محدودیت های فضای ارتباطی در کشور

روزنامه عصر اقتصاد نوشت: یکــی از مشــکلاتی کــه صاحبان کســب وکار به ویــژه کســب وکارهای کوچــک در این دو ماه با آن دســت به گریبان بوده اند، مشکل محدودیت اینترنت به عنوان یکی از اجزا مهم و انکارناپذیر فضــای کســب وکار امــروز اســت. آمارهــای رســمی بانــک مرکــزی حاکــی از آن اســت کــه ۳.۳ درصــد تولیــد ناخالــص ملــی به صــورت مســتقیم بــه اقتصــاد حــوزه فنــاوری اطلاعات و ارتباطــات گــره خــورده اســت. بــر ایــن اســاس محدودســازی اینترنــت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیــان جبران ناپذیــری را بــر بســیاری از شــرکت ها به ویــژه کســب وکارهای فعــال در بخــش خدمــات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است. برآوردهــای انجــام گرفتــه در ســازمان صنفــی رایانــه ای نشــان می دهــد معیشــت ۹میلیــون نفر از جمعیت کشــور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه های اجتماعی بین المللی استفاده می کنند، با اختالل سراسری در شبکه اینترنــت در معــرض تهدیــد قــرار دارد. اهمیــت توجــه بــه ادامه حیــات کســب وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصــد از محصــولات مبادلــه شــده در صفحات اینســتاگرام، کالای تولیــد ایــران بوده اســت که زنان و جوانان صاحبان این کسب وکارها عمدتا هســتند.

انتهای پیام

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: