۰

اسامی سوره های قرآن و معانی آنها

قرآن دارای 114 سوره، 6236 آیه و 77807 کلمه است. شهرهای مکه و مدینه محل نزول آیات قرآن کریم بر پیامبر اکرم(ص)می باشد. برخی از سوره های قرآن پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه، نازل شده است که به آنها سوره های مکی گفته می شود و به سوره های دیگر که پس از آن بر حضرت محمد(ص) نازل گردید سوره های مدنی می گویند.
کد خبر: ۲۷۴۱۹۶
۱۲:۰۲ - ۰۵ آبان ۱۴۰۱

به گزارش «شیعه نیوز»، قرآن دارای 114 سوره، 6236 آیه و 77807 کلمه است. شهرهای مکه و مدینه محل نزول آیات قرآن کریم بر پیامبر اکرم(ص)می باشد. برخی از سوره های قرآن پیش از هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه، نازل شده است که به آنها سوره های مکی گفته می شود و به سوره های دیگر که پس از آن بر حضرت محمد(ص) نازل گردید سوره های مدنی می گویند.

هر یک از سوره های قرآن دارای معنا و مفهوم خاصی است، به همین دلیل در این بخش از دین و مذهب نمناک با نام ها، معانی و تعداد آیات سوره های قرآن را ذکر نموده ایم.

تعداد سوره های مکی و مدنی

تعداد سوره های مدنی 20 سوره، موارد اختلافی 12 سوره و بقیه، سوره های مکی محسوب می شوند.

سوره های مدنی عبارتند از:بقره، مائده، نور، فتح، مجادله، جمعه، تحریم، آل عمران، انفال، احزاب، حجرات، حشر، منافقون، نصر، نساء، توبه، محمد، حدید، ممتحنه و طلاق

سوره های مورد اختلاف عبارتند از:فاتحه، صف، رعد، تغابن، رحمن، مطففین، قدر، بینه، زلزله، اخلاص، فلق، ناس.

بر این اساس، باقیمانده سوره های قرآنی که مکی محسوب می گردند، 82 سوره است.

ردیف نام  معنی نام سوره تعداد آیات ترتیب نزول محل نزول
1 حمد باز کردن 7 5 مکه
2 بقره گاو ماده 286 87 مدینه
3 آل عمران خاندان عمران 200 89 مدینه
4 نساء زنان 176 92 مدینه
5 مائده  طبق غذا 120 113 مدینه
6 انعام  چهارپایان 165 55 مکه
7 اعراف  مکانی بین بهشت و جهنم 206 39 مکه
8 انفال  زیادی، غنیمت، هبه 75 88 مدینه
9 توبه  بازگشتن 129 114 مدینه
10 یونس  نام حضرت یونس(ع) یکی از پیامبران خدا 109 51 مکه
11  هود  نام حضرت هود (ع) یکی از پیامبران خدا 123 52 مکه
12 یوسف  نام حضرت یوسف(ع) یکی از پیامبران خدا 111 53 مکه
13  رعد صدای غرش ابر 43 96 مدینه
14 ابراهیم  نام حضرت ابراهیم(ع) یکی از پیامبران خدا 52 72 مکه
15 حجر  منع، نام شهر اصحاب الحجر 99 54 مکه
16 نحل  زنبور عسل 128 70 مکه
17 اسراء  رفتن در شب 111 50 مکه
18 کهف  غار وسیع 110 69 مکه
19 مریم  نام حضرت مریم(س)  98 44 مکه
20  طه  از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر(ص) 135 45 مکه
21 انبیا  پیامبران 112 73 مکه
22 حج  قصد، نام یکی از فروعات دین 78 104 مدینه
23 مومنون  ایمان آورندگان،گروندگان 118 74 مکه
24 نور  روشنایی 64 103 مدینه
25 فرقان  قرآن، روشنگر و جدا کننده حق از باطل 77 42 مکه
26 شعراء  شاعران 227 47 مکه
27 نمل  مورچه 93 48 مکه
28 قصص  داستانها 88 49 مکه
29 عنکبوت  نام حشره 69 85 مکه
30 روم  نام شهر یا کشوری 60 84 مکه
31 لقمان  نام فردی حکیم 34 57 مکه
32 سجده  خضوع و اظهار فروتنی 30 75 مکه
33 احزاب  گروهها 73 90 مدینه
34 سبا  نام قومی که پادشاه آنها زن بود 54 58 مکه
35 فاطر  شکافنده 45 43 مکه
36 یس  حروف مقطعه و رمز است 83 41 مکه
37 صافات  منظم ساختن صفوف 182 56 مکه
38 ص  حروف مقطعه قرآن 88 38 مکه
39 زمر  دسته ، جماعت 75 59 مکه
40 غافر بخشاینده 85 60 مکه


 

41 فصلت بیان روشن 54 61 مکه
42 شوری مشورت 53 62 مکه
43 زخرف زینت 89 63 مکه
44 دخان دود 59 64 مکه
45 جاثیه به زانو درآمده 37 65 مکه
46 احقاف نام مکانی در عمان 35 66 مکه
47 محمد نام پیامبر اسلام(ص) 38 95 مدینه
48 فتح پیروزی 29 112 مدینه
49 حجرات خانه ها 18 107 مدینه
50 ق حروف مقطعه 45 34 مکه
51 ذاریات بادهایی که اشیاء را به پرواز درمی آورد 60 67 مکه
52 طور نام کوه است 49 76 مکه
53 نجم ستاره 62 23 مکه
54 قمر ماه 55 37 مکه
55 الرحمن بخشنده 78 97 مدینه
56 واقعه حادثه عظیم قیامت 96 46 مکه
57 حدید آهن 29 94 مدینه
58 مجادله تابیدن طناب،جدول و مناظره 22 106 مدینه
59 حشر جمع کردن 24 101 مدینه
60 ممتحنه آزمون شده(مونث) 13 91 مدینه
61 صف صف کشیدن 14 111 مدینه
62 جمعه آخرین روز هفته 11 109 مدینه
63 منافقون منافقان(نفاق پیشه گان و دورویان) 11 105 مدینه
64 تغابن مغبون کردن یکدیگر 18 110 مدینه
65 طلاق باز کردن عقد نکاح 12 99 مدینه
66 تحریم حرام کردن 12 108 مدینه
67 ملک حکومت و اداره امور 30 77 مکه
68 قلم وسیله نگارش و نوشتن 52 2 مکه
69 الحاقه روز رستاخیز 52 78 مکه
70 معارج صعود از پله 44 79 مکه
71 نوح نام حضرت نوح(ع) یکی از پیامبران خدا 28 71 مکه
72 جن پوشیده،نام موجود نامرئی 28 40 مکه
73 مزمل پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر(ص) است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) 20 3 مکه
74 مدثر آرمیده در بستر 56 4 مکه
75 قیامه به پا داشتن 40 31 مکه
76 انسان نوع انسان،بشر 31 98 مدینه
77 مرسلات فرستاده شدگان 50 33 مکه
78 نبأ خبر مهم 40 80 مکه
79 نازعات کشیدن 46 81 مکه
80 عبس عبوس،چهره درهم کشیدن 42 24 مکه

 

81 تکویر پیچیدن نور خورشید 29 7 مکه
82 انفطار شکافته شدن 19 82 مکه
83 مطففین کم فروشان 36 86 مکه
84 انشقاق شکافته شدن 25 83 مکه
85 بروج شیء ظاهر و آشکار 22 27 مکه
86 طارق کوبیدن 17 36 مکه
87 اعلی برتر، بالاتر 19 8 مکه
88 غاشیه پوشاندن 26 68 مکه
89 فجر شکافتن وسیع،صبح 30 10 مکه
90 بلد شهر(مکه) 20 35 مکه
91 شمس خورشید 15 26 مکه
92 لیل شب 21 9 مکه
93 ضحی اوائل روز 11 11 مکه
94 انشراح شرح صدر، آرامش 8 12 مکه
95 تین انجیر 8 28 مکه
96 علق خون بسته 19 1 مکه
97 قدر اندازه گیری و تقدیر 5 25 مکه
98 بینه دلیل روشن 80 100 مدینه
99 زلزال به لرزه درآمدن 8 93 مدینه
100 عادیات دویدن با سرعت 11 14 مکه
101 قارعه حادثه مهم و سخت 11 30 مکه
102 تکاثر تفاخر و فخر فروشی 8 16 مکه
103 عصر فشردن، وقت عصر 3 13 مکه
104 همزه عیب جو و غیبت کننده 9 32 مکه
105 فیل نام حیوان 5 19 مکه
106 قریش قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام(ص) نیز جزء آن قبیله بود 4 29 مکه
107 ماعون چیز کم 7 17 مکه
108 کوثر خیر کثیر و فراوان 3 15 مکه
109 کافرون کسانی که حق را می پوشانند 6 18 مکه
110 نصر پیروزی 3 102 مدینه
111 مسد طنابی که از الیاف بافته شده 5 6 مکه
112 اخلاص یگانگی 4 22 مکه
113 فلق شکافتن، طلوع صبح 5 20 مکه
114 ناس مردم 6 21 مکه

 

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: