۰

سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹ میلیون جوان مجرد!

ﺗﻌﺪاد ازدواج‌های کشور از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﺗﺎ ۱۳۸۷ سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و مجدداً ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؛ از طرفی تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر روندی صعودی داشته و کشور در سال ۹۵ بیشترین تعداد طلاق را داشته است.
کد خبر: ۲۳۵۷۹۰
۰۸:۳۰ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، ازدواج و طلاق دو مؤلفه‌ای هستند که روی تغییرات جمعیتی اثرگذارند؛ بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻪ ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، در ﻃﯽ ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ ﺑﺎ نوساناتی روﺑﻪ‌رو ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ واﻗﻌﻪ از ﺳﺎل 1385 ﺗﺎ ﺳﺎل 1387 سیری صعودی را ﻃﯽ کرده و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل 1389 تقریباً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و مجدداً ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺪاد واقعه ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در کشور ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ می‌کشد.
به نظر می‌رسد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت فرهنگی جامعه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و روند کاهش تدریجی ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان در سال‌های اخیر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻪ ازدواج کشور بی تاثیر نبوده باشد.

سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹ میلیون جوان مجرد!

سیر نزولی ازدواج‌ها با وجود ۱۹ میلیون جوان مجرد!

 

ضمن اینکه جمعیت جوان کشور از حدود 25 میلیون نفر در سال 1385 به 22 میلیون در سال 1393 رسیده تعداد ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر نیز در سال‌های اخیر روندی رو به افزایش را نشان می‌دهد؛ ﺗﻌﺪاد طلاق‌های ثبت شده از رﻗﻢ 94039 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1385 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 155369 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 1392 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ازدواج و کاهش جمعیت جوان کشور، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد؛ آمار رسمی سازمان ثبت ‌احوال نشان می‌دهد که جامعه ایران در سال 95 با تعداد 181 هزار و 49 طلاق، بیشترین تعداد طلاق نیم قرن گذشته را داشته است.

گفتنی است که بنا بر آمار رسمی، در حال حاضر حدود 19 میلیون و 900 هزار جوان 15 تا 29 سال داریم که در انتظار ازدواج هستند.

منبع: تسنیم
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: