ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای شهریار پرهیزگار+صوت

ترتیل جزء چهارم قرآن کریم با صدای شهریار پرهیزگار+صوت

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان +صوت

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان +صوت

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان+صوت

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان+صوت

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 18

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 18

صفحه 18 تلاوت ترتیل آیات 113 تا 119 سوره «بقره»؛ با صدای استاد «مهدی صیاف زاده» (2:47)
دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 17

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 17

صفحه 17 تلاوت ترتیل آیات 106 تا 112 سوره «بقره»؛ با صدای استاد «مهدی صیاف زاده» (2:58)
دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 16

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 16

صفحه 16 تلاوت ترتیل آیات 102 تا 105 سوره «بقره»؛ با صدای استاد «مهدی صیاف زاده» (2:41)
دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 15

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 15

صفحه 15 تلاوت ترتیل آیات 94 تا 101 سوره «بقره»؛ با صدای استاد «مهدی صیاف زاده» (3:03)
دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 14

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 14

صفحه 14 تلاوت ترتیل آیات 89 تا 93 سوره «بقره»؛ با صدای استاد «مهدی صیاف زاده» (2:55)
دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 13

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 13

تلاوت ترتیل آیات 84 تا 88 سوره «بقره»؛ با صدای استاد «مهدی صیاف زاده» (3:14)
دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 12

دانلود صوت ترتیل صفحه به صفحه قرآن/ صفحه 12

تلاوت سوره بقره؛ صفحه دهم با خط "عثمان طه" با صدای«استاد منشاوی»، آیات 77 الی 83 (2:49)
قبلی۵بعدی