ویژگی قوم برگزیده از نظر قرآن چیست؟

منظور از کتاب، و اختلاف در کتاب در آیه 176 بقره چیست؟

فرق بین سه عبارت (هدی) و (بینات من الهدی) و (فرقان)؛ که در سوره بقره آیه 185 آمده، چیست؟

چه فرقی بین تفصیل و تفسیر قرآن وجود دارد؟

کسی که قبل از بلوغ جنب شده و غسل انجام نداده، تکلیف نماز و روزه های بعد از سن تکلیف چیست؟

قرآن از چند سوره، آیه، کلمه و حرف تشکیل شده است؟

چگونه زمان خلقت حضرت آدم، (حدود 5764 سال قبل) با عمر فسیل های انسانی پیدا شده (25 میلیون سال) سازگار است؟

چرا سوره حمد به «سبع مثانی» نام‌گذاری شد؟

معنای طارق در قرآن چیست؟

نام حضرت محمد ( صلی الله علیه و آله و سلم ) چند بار در قرآن آمده است؟

قبلی۲بعدی