شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

تقوا وعدالت

کسب تقوی گرچه صفت مشکلی است اما نا شدنی نیست
شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

گذشت و عفو

زن برای مثال ممکن است در کارهای خانه که از جهت لطف و برای ثواب انجام می دهد، در آشپزی و توجه به فرزندان دچار خطا و اشتباه شود.؛
شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

برخی از عوامل محبت آفرین همسران

بیشتر اوقات دوست یا همسر دوست دارد درد و دل خود را به دوستش یا همسرش بگوید ،
شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

پاکیزگی وآراستگی

زن و شوهر چنانچه بخواهند زندگی زیبا و به دور از تشویش و ناراحتی داشته باشند ، یکی از عوامل آن رعایت پاکیزگی است.
شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

تغافل یا نادیده گرفتن خطا ( خود به فراموشی زدن و چشم پوشی از عیوب )

از جمله صفات بسیار پسندیده که بسیاری از ناراحتی ها و کدورت ها را بین زن و شوهر و حتی اقوام و مردم از بین می برد