nesws
nesws
کد خبر: ۳۴۳۳۸
تعداد نظرات: ۲۷ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۷
او ما را مسلمان نکرد
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز :
 
برخی از علمای اهل تسنن براین عقیده اند که اسلام ایرانیان مرهون فتوحات عمربن خطاب است ولذا ایرانیان باید کف پای عمر بلکه سم اسب عمر را ببوسند!
اخیرا برخی از علمای اهل تسنن یا از روی عمد وبه قصد ایجاد تفرقه بین شیعه وسنی یا از روی جهل وبی اطلاعی از تاریخ درمحافل ومجالس جمعی مطرح کرده اند:چون ایران درزمان عمربن خطاب فتح شده پس اسلام ایرانیان مرهون او است وبرایرانیان لازم است کف پای عمر وکف سم اسب عمر را ببوسند!
اگر اسلام آوردن مردم ایران درسایر فتوحات مانند اسلام آوردن اهل مدائن بوده اسلام آنها هم مورد قبول وتایید اسلام است همان طور که تاریخ شهادت می دهد فتوحات عمر بازور شمشیر بوده واگردرهمان فتوحات مردم با میل ورغبتی باطنی به اسلام گرویده باشند شکی نیست که گرایش آنان به خاطر سلامت نفس خودشان بوده واینکه آنان در جست وجوی دین حق بوده اند.دراین صورت اگر افتخاری هست این افتخار به خودشان بر می گردد نه به عمر بن خطاب واگر ایمانشان از روی ترس ووحشت و زور بوده نه تنها مایه ی افتخار وسربلندی عمر وپیروانش نمی شود بلکه مایه ی سرافکندگی وشرمندگی آنان می گرددزیرا اقرار اعتراف وایمان با اجبار واکراه از دیدگان قرآن وعترت پسندیده ومقبول نیست
اخیرا برخی از علمای اهل تسنن یا از روی عمد وبه قصد ایجاد تفرقه بین شیعه وسنی یا از روی جهل وبی اطلاعی از تاریخ درمحافل ومجالس جمعی مطرح کرده اند:چون ایران درزمان عمربن خطاب فتح شده پس اسلام ایرانیان مرهون او است وبرایرانیان لازم است کف پای عمر وکف سم اسب عمر را ببوسند.!!!؟؟
از آنجا که طرح اینگونه مسائل واهی وبی اساس افراد بی اطلاع از تازیخ را تحت تاثیر قرار می دهد لازم دانستیم به عنوان دفاع از اهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام)این شبهه ی عوام فریبانه ومنحرف کننده را به صورت اجمال وسربسته پاسخ دهیم به شرط اینکه علما واندیشمندان اهل تسنن ما را دراین امر مهم یاری وپشتیبانی کنند ونگذارند افراد فرصت طلب به عنوان عالم سنی با طرح مسائل سست وبی پایه اتحاد وهمبستگی شیعه وسنی را درهم شکنند وما را بر آن دارند که مطالبی را که تا کنون از نقل آنها دریغ ورزیده ونخواسته ایم آشکار سازیم به میان مردم آوریم
بنابراین از آنجا که هدف وانگیزه ی ما دراین پزوهش علمی وتاریخی این است که معلوم کنیم آیا عمر بن خطاب شایسته ی تقدیر وتشکر هست یا…پس شبهه افکن باید جنبه ی شنیدن پاسخ را داشته باشد
محوریت فتوحات عمر
…سپس عمرمردم را به جنگ با عراق(ایران)فراخواند ولی مردم توجهی به فراخوانی عمر نکرده واز جای خود حرکت نکردند.وقتی عمر بی توجهی وبی میلی مردم را در جنگ با ایران مشاهده کرد گفت:اگر شما به جنگ نمی روید من خودم به تنهایی خواهم رفت.درهمین گیروداربودکه گروهی از قبیله ی ازد به قصد جنگ در شام درحرکت بودند عمر آنان را به عراق(که قسمتی از ایران بوده است)گسیل داد وبه غنائم آل کسری ترغیبشان کرد
فتوح البلدان بلاذری صفحه ی ۲۵۳
قرار داد عمر با جریر بر سر غنائم ایران
هنگام جنگ با عراق جریر بن عبدالله نزد عمر آمد ورفتن به جنگ را مشروط به اختصاص ربع غنائم برای خود و گروهش نمود وعمر این شرط را پذیرفت.آنگاه به جانب عراق رهسپارشد
فتوح البلدان بلاذری صفحه ی ۲۵۳وتاریخ واقدی وتاریخ طبری وتاریخ ابن اثیر
دستور پیامبر به علی بن ابی طالب درباره ی عرضه ی اسلام قبل از جنگ
مولای متقیان فرموده اند:هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)مرا به جانب یمن اعزام کرد فرمود:ای علی مبادا با احدی جنگ کنی مگر اینکه اول اسلام را به او عرضه کرده باشی قبل از دعوت به اسلام با احدی جنگ مکن.به خدا قسم اگر خداوند به دست او یک نفر را به راه راست هدایت کند اجر وپاداش آن برای تو بهتر وگرانبهاتر از هرچیزی است که خورشید از هنگام طلوع تا غروب برآن بتابد وتو برآن ولایت داشته باشی
یا علی اگر خداوند به واسطه ی تو یک نفر را هدایت کند مزد و پاداش آن برای تو بهتر وارزشمند تر از دنیا و آنچه در آن است می باشد
این بود نمونه ی کوچک از توصیه های پیامبر به نیروهای اعزامی جهت جنگ با کفار ومشرکین که تاکید فرمودند تمام توان خود را مصروف هدایت وارشاد بندگان خدا بنمایید وکمترین اشاره ای به امور مادی وغنائم نفرمود
اما عمر بن خطاب سپاهیانش را به غنائم آل کسری ترغیب می کند وبا فرماندهانش قرار دادغنائم می بندد
حال یک پرسش از جوانان پیرو حقیقت
همان طور که به طور مستند ومستدل معلوم شد فتوحات عمر بر محوریت ذخارف دنیا ومطامع مادی بوده واسلام وقرآن در حاشیه ی آن بوده است حال باز هم می گویید که اسلام ایرانیان مرهون ومدیون شمشیر امثال عمربن خطاب می باشد؟
بلایی که بر سر ایرانیان آورده شد تاریخ یاد ندارد
سعید بن مرزبان نقل کرده مردی از قبیله ی عنبس که درجنگ عمر با ایرانیان شرکت داشت برایم تعریف کرد که در آن روز (جنگ با ایرانیان)بلا ومصیبتی برمردم ایران وارد شد که تاکنون هیچ قوم وملتی به آن مصیبت گرفتار نشده اند. بعد از اینکه لشکر ایران شکست خورد و به دست سپاه عمر گرفتار شدند کارشان به آنجا رسید که.یکی از سپاهیان عمر یک ایرانی را نزد خود می طلبید وقتی پیش می آمد اسلحه ی او را می گرفت وبا همان اسلحه او را می کشت!وباز بالاتر از این بالاتر برایت بگویم:(بلا ومصیبت ایرانیان از دست سپاهیان عمر بن خطاب به آنجا رسید که) سپاهیان عمر دونفر ایرانی را فرا می خواندند وبه یکی دستور می دادند رفیقش را بکشد
تاریخ الامم والملوک طبری جلد۴ صفحه۱۳۵
پیامبر اسلام درکدام جنگ ها با اسیران این طور برخورد می کند!؟
آری این عمل سپاهیان عمر پاسخ همان نان وحلواهایی بود که مردم شریف وبشردوست ایران به سپاهیان عمر می دادند
سخنی با برادران اهل تسنن
سپاهیان عمر بر چه اساسی مرتکب آن کارهای نامشروع شدند…؟
درکدامیک از جنگ ها رسول خدا (صلی الله علیه و آ له وسلم ) مردم را برای دستیابی به غنیمت به جنگ فرستاد!؟
درکدامیک از جنگ ها اسیران را کشت!؟
درکدامیک از جنگ ها به اسیران دستورداد رفیقشان را بکشند!؟
درکدامیک از جنگ ها دستور داد اموال شخصی مردم را غارت کنند وبه یغما ببرند!؟
درکدامیک از جنگها قبل از رفتن به جنگ سهم غنائم آ نان را تعیین فرمود!؟
درکدامیک از جنگها دستور داد کسی را که اقرار به شهادتین کرده بکشند!؟
آیا فتوحات عمر به همان صورت بود که پیامبر به علی بن ابی طالب فرمود!؟
آیا جواب نان وحلوای مردم ایران قتل وغارت وجنایت است!؟
آیا این برخورد با اسیران همان برخورد علی بن ابی طالب وفاطمه وحسن وحسین (علیهم السلام) با اسیر بود که باعث نزول سوره ی ((هل اتی)) شد ((ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا…))؟
آیا سپاهیان عمر با این برخوردهای ناجوانمردانه ووحشیانه می خواستند رضای خدا وبهشت را به دست آورند!یعنی با ظلم وجنایت بی نظیر می خواستند خود را مشمول این آیه سازند:((یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله))سوره ی حشر آیه ی ۸
۱۲-آیا این برخوردهای وحشیانه مایه ی افتخار وسربلندی است که مردم ایران کف پای فرمانروایش (عمر) را ببوسند یا مایه ی ننگ و شرمندگی و سرافکندگی است که مردم به او…؟
اگر گفته شود جنایات سپاهیان عمر ربطی به اوندارد
اولا:چنانکه به صورت مستند ومستدل در صفحات قبل دانسته شد فتوحات عمر درایران بر محوریت خدا و پیامبر و قرآن نبوده است بلکه بر محوریت غنائم آل کسری ومطامع مادی بوده است
ثانیا:ما از مدافعین عمر بن خطاب می پرسیم
آیا ایشان در طول این جنگها وبعد از جنگها عملکرد سپاهش و نحوه ی برخورد وحشیانه وناجوانمردانه ی برخی سپاهیانش با مردم شریف ایران آگاه شده یا نه؟
آیا شرح وقایع را پرسیده وخبرنگارانش تمام وقایع را برای او گفته اند یا نه؟
اگر بگویید به طور کلی آگاه نشده وخبرها به او نمی رسیده پس باید گفت:وامصیبتا
-وامصیبتا بر مردمی که رهبر وفرمانروایشان از کارهای آنان هیچ خبری نداشته وهیچ پرس وجویی نمی کرده است
-وامصیبتا بر کسانی بر آن مردمی که نه تابع قانون الهی بوده اند ونه تابع فرمانروا ورهبر خود
اگر عمر از جنایات مذکور آگاه شده پس چرا عمر کسانی را که به نام سپاه اسلام آن جنایات هولناک را مرتکب شدند مواخذه نکرد وبه آنان نگفت چرا با این کارهای خلاف شرع آبروی اسلام ومسلمین را بردید؟
چرا هیچ یک از عاملین جنایت را توبیخ وسرزنش نکرد؟
کتاب پیشنهادی پیرامون این موضوع:اسلام ایرانیان وعمربن خطاب، نوشته علامه عطائی اصفهانی

سایت تحقیقاتی اسلام پرس
برچسب ها: اسلام ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۷
صدر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
65
63
عمر پادشاهی است مثل سایر پادشاهان و اصولاً اهل سنت نمی بایست به او تعصبی خاص داشته باشند چرا که اصل خلافت در اهل سنت مبتنی بر اراء عمومی است و بر فرض که اراء عمومی بر خلافت عمر مستقر شده باشد ایجاد قداست نمی کند . در عین حال او هم مانند پادشاهانی همچون نرون و چنگیز و آتیلا و تیمور لنگ و نادر شاه افشار و آقا محمد خان قاجار و دیگران از پادشاهان نامی تاریخ مبادرت به کشور گشائی کرده است و فرهنگ قوم غالب را در این جوامع ترویج کرده است و هیچیک از این امور قداست آور نیست و هیچ مرهونیتی هم ایجاد نمی کند . در عین حال عمر از ایرانیان به سبب مسلمان شدن احترام نکرده است بلکه ایرانیان را مجوس دانسته و بر این اساس تا امروز هم در سعودی به ایرانیان مجوس می گویند . آنکس که اسلام ایرانیان را محترم دانست امیر المومنین بود و سایر ائمه اطهار که ایرانیان را هم مثل سایر مسلمانان محترم می شمردند . ایرانیان باید از عمر متشکر باشند که ایشان را اسیر کرده و به بردگی گرفته و زنانشان را مورد تجاور قرار داده است ؟ کدام ابله دیوانه ای چنین سخنی می گوید ؟؟؟.
1
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
60
15
در این مورد مطالب بسیاری هست که در متن فوق به آن پرداخته نشده و اصولا غیر از بحث غنائم
یکی از مهمترین اهداف این لشکرکشی ها که بر خلاف مبانی اصیل اسلامی بود این بوده که جمعیتی از مسلمین را که ممکن بود تحت تاثیر مظلومیت اهل البیت قرار گرفته و برای دستگاه خلافت مزاحمتهای جدی ایجاد کنند(اگر نگوییم ممکن بود سرنگون کرده و حق را به انانکه پیامبر فرموده بودند برسانند)این جمعیت انبوه و تاثیرگذار حتی الامکان از عاصمه دور مانده و هم از نظر فکری و هم عملی مشغول باشند و مطالب بسیار دیگر ...
بنده علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
67
62
زهی خیال باطل.
خودش مسلمون نبود که بخواد یه قومی رو هم مسلمون کنه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
65
47
این ایرانیان بودند که اسلام را پذیرفتند چه عمر میخواست چه نمیخواست وان هم اسلان ناب نه اسلام صحابه
سید کریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
68
37
مسلمان شدن ایرانیان ربطی به عمر ندارد ایرانی خودش پشت سپاه رستم فرخزاد را خالی کرد این تاریخ ثبت کرده عمر کاره ای نبود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
19
32
ایران اصلا فتح نشد بلکه خود ایرانیان به اسلام تمایل پیدا کردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۲
پس چرا با مسلمونا جنگیدن و تو دو جنگ قادسیه و نهروان شکست خوردن!!!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
شما احتمالا از جنگ ذت السلاسل بی خبرید که گفتید ایرانیان در جنگ قادسیه ونهاوند نه نهروان شکست خوردند
آرش...
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
61
24
تاریخ نشون داده ایرانی ها هیچ موقع تابع ظلم نبودن،خیلی جالبه که قوم مغول در ایران مسلمان شدند،اگه قرار بود به زور شمشیر باشه هزاران بار باید دین مردم ایران عوض میشد،علم صرف ونهو در زبان عرب رو ایرانی ها بهشون یاد دادند چه جور به زور شمشیر عمر ایمان آوردن و در گذر زمان بهتر از اعراب حفظش کردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟،.........یاعلی
پاسخ ها
ماجد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
چه جالب : علم صرف ونهو در زبان عرب رو ایرانی ها بهشون یاد دادند
دلیل این حرفات چی هست؟
امیر حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۵
10
40
آخه کسی که خودش مسلمون نیست چطور میتونه کسی مسلمون کنه؟ اونم یه ملتو؟!!! اونم ایرانیا رو ؟!!!!!!!!!!!
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
7
36
اگر ايرانيان بوسيله عمر مسلمان شدند چرا مذهب اورا اختيار نكردند
پاسخ ها
سیدمحمد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
احسنت.بسیار استدلال شیوایی است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
پس واجبه که تاریخ بخونی؟؟؟
زینب
|
Germany
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۳
8
11
دین اسلام واقعی توسط شیعه های علوی که از دست حکومت اعراب متواری شده بودن از طبرستان(مازندران)به ایرانیا معرفی شد.اگه قرار بود ما چیزیو بازور قبول کنیم الان عربی حرف میزدیم یا بعد از حمله ی مغول باید زبونمون مغولی بود هیچ چیزی زوری نمیتونه نزدیک 15قرن دووم بیاره
امیر
|
Germany
|
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
7
8
اصولا من با گسترش اسلام به سبک عمر ( یعنی با زور ) موافق نیستم . به نظر من اسلام باسد با تبلیغات فرهنگی گسترش پیدا کنه
البته اگر در طرف مقابل کسانی بودند که با زور مقابل تبلیغات فرهنگی اسلام ایستادند ، آنوقت دست به اسلحه بردن اشکالی ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
5
14
اين زمزمه ى غصب خلافت ز علي نيست. با آل عمر كينه قديم است عجم را
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
5
6
ایرانیان در تاریخ پیش از اسلام موحد و خداپرست بوده اند و بر آیین و مکتب الهی زرتشت تدین داشته اند و در صورتی که نوای دین روح بخش و مهربان و سرشار از انسانیت اسلام که از جنس پیامبر رحمت للعالمین بود بر مردم ایران عرضه می شد حتما بعد از مدتی محدود مورد پذیرش عمومی قرار می گرفت و ثانیا مساله ای تا به این حد مهم اگر صحیح بو حتما پیامبر قبل از وفات بر انجام آن توصیه می نمودند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
59
60
از زمان صفویان ایران شیعه شد قبلش همه ایران سنی بود. تاریخ رو یه ذره بخوان
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
4
54
وای بر كسي كه خودش تحت تاثيرحرفاي دشمنان اهل بيته وهيچي از تاريخ نميدونه اونوقت ماروتوصيه به تاريخ خوندن ميكنه پس اين شيعياني كه درقرنهاي اوليه سركوب ميشدن همشون سني بودن. مكتب شيعه درطول تاريخ باطنين آهنگ عشق به اهل بيت عصمت وطهارت دردل مردم نفوذ كرده نه بازور شمشيرصفويان كه اگه اينطور باشه ماهم بايد مثل شما كه دم از فتوحات عمرتان ميزنيدبايدبخاطرشاهان صفوي اوناروستايش كنيم.براي شيعه خاندان رسالت حجتندوحوادث تاريخي وگذشت زمان باعث تعددمذاهب وفرقه دراهل تسنن گرديده تاريخ اين چيزاروبازگويي ميكنه
مقداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۵
3
2
با سلام و خسته نباشید
با مطلب: آیا اسلام ایرانیان مرهون عمر ابن خطّاب است؟!
در خدمتم.

این بخش به طور خلاصه به چند موضوع می پردازد:
1. حق جویی و حق گرایی ایرانیان از منظر کتاب و سنّت
2. اخبار پیامبر(صلی الله علیه و اله) از ضعف ایمان اعراب و قوّت ایمان عجم ها
3. چشم اندازی به فتوحات عمر و سپاهیان او
4. ردّ ادّعای مدیون بودن اسلام ایرانیان به عمر ابن خطّاب
5. قضاوت خردمندان با انصاف

با تشکّر
وبلاگ حق شناس

www.haqali.blogfa.com
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
44
8
اگه ایرانیا رو عمر مسلمون کرده پس چرا اینقد منفوره نه عزیز ایرانیا رو عدالت امام علی مسلمون کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
2
2
جانم فدای فاروق اعظم ، اسطوره ی قداست عالم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
0
0
هیچ سرداری بر خلاف امر فرماندش عمل نکرده که بعدها هم سردار بماند ما به نادر شاه افشار افتخار میکنیم منطق از نظر مقلدان اشتباست کاش حرفهای دلمان را میزدیم نه حرف افکار دیگران
فرشاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
0
0
سلام .این سایت رسمی و دولتی جمهوری اسلامی در حالی به ظاهر این طور وانمود می کنه که باید وحدتی بین مسلمانان باشه چه باذنوشتن چنین مطالبی خود دامن به تفرقه و جدای میزند ایا همین بحث و جدل ها نیست که باعث شد شاه عباس سر هزاران سنی رو از تن جدا کنه یا سعودیها و در جواب اونها دولت عثمانی دست به کشتار شیعیان بزند شما را به خدا قسم دیگر بس است دست از عوام فریبی و نادانی بردارید چرا دین اسلام را انقدر کوچک میبینید که دائما د حاشیه بحث میکنید اگر واقعا خدا شناسید و پیروان دین محمد هستید برای رضای خدا دست از کینه و کدورت بردارید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
0
2
جنایات عمر چرا توسط حضرت علی مورد نکوهش قرار نگرفت؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
0
1
عمر یک جنایت کار بزرگ بود و با اسکند مقدونی هیچ فرقی نمیکنه نمی دونم اسلام فقط باعث وحدت اعراب و کشور گشای انها شد در روحیات آنها هیچ تاثیر مثبتی نداشت و صد البته آدم کشتر شدن -یمن و سوریه و عراق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
آیا از رای خود به آقای روحانی رضایت دارید؟
آری
خیر
به ایشان رای ندادم
در انتخابات شرکت نکردم